TOTAAL =
PARTICIPEREN DOOR TE COMMUNICEREN

Inleiding

Vanuit een steeds grotere vraag, behoefte en noodzaak van nieuwe Nederlanders binnen Amsterdam zuidoost is er door Stg. Maatschappelijk Makelaars.nl in samenwerking met Ala Kondre een aanbod van taal- en computerlessen opgezet. Het project TOTAAL is in december 2019 van start gegaan.
Bij de aanvang zijn de geïnteresseerden uit de directe leefomgeving van Amsterdam Zuidoost die daadwerkelijk interesse hadden en de noodzaak voelden om de Nederlandse taal te leren spreken en zich daarin te leren uitten in kaart gebracht.
Aansluitend is er met iedereen die belangstelling had getoond een persoonlijk intakegesprek gevoerd, dit om de diversiteit van het ontwikkelings- en taalniveau in beeld te krijgen zodat er binnen groepjes maatwerk geleverd kon worden. Er wordt gewerkt in kleine groepen, groepen die elkaar kunnen ondersteunen tijdens het leren en die elkaar verrijken in hun leerervaringen.  Doel is dat eenieder zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op zijn/ haar eigen niveau. Focus ligt op het welbevinden, het opbouwen van een taalleergemeenschap en de persoonlijke groei in de Nederlandse taal.

Werving

Bij de werving is de focus gelegd op wijken rondom Ala Kondre (Krimpertplein). Niet alleen de bezoekers en belangstellenden van wijkcentrum Alakondre zijn benaderd, maar ook de ouders binnen de scholen in de omgeving. Zij zijn actief aangesproken en geattendeerd op het feit dat er een passend aanbod geboden werd, een aanbod dat rekening houdt met de verschillen en de deelnemers de mogelijkheid biedt om hun taalervaring te vergrootten.  

Al snel kregen we te maken met volle groepen en er is op een bepaald moment zelf sprake geweest van een “wachtlijst”. We zijn in 2019 gestart met ruimte te bieden voor 60 deelnemers.

Hoe vindt de indeling plaats

Met alle geïnteresseerden wordt in samenwerking met Alakondre een persoonlijk intakegesprek gevoerd. In dit gesprek wordt naast de motivatie het taalniveau (door middel van een online entree test) bepaald. Na het intakegesprek worden de geïnteresseerden op hun eigen niveau ingedeeld.

Wij gebruiken als leidraad voor de taallessen de boeken uit de serie “Taalcompleet” .
De taalmethode Nederlands voor anderstaligen bestaat uit de delen A1, A2, KNM en ONA, die onder meer gericht zijn op het inburgeren en inburgeringsexamen. Het betreft een gecombineerde methode: met zowel een boek als online-materialen. Deze hebben wij zowel klassikaal en individueel ingezet. Tijdens de trainingen wordt er kosteloos een laptop aan de cursisten uitgeleend zodat er thuis ook zelfstandig gewerkt kan worden.

Er wordt bij het samenstellen van de groepen bewust gekozen om niet alleen mensen met hetzelfde niveau in één groep te plaatsen. In elke groep zitten een aantal taalvaardig sterkere cursisten, zodat de cursisten zich aan elkaar kunnen optrekken.
De taalzwakkere cursisten kunnen hun taalvaardigheid uitbreiden en de iets taalsterkere deelnemers   kunnen de medecursisten ondersteunen en kennis maken met het hoe van de taalontwikkeling. Wat henzelf weer extra handvaten biedt. Empoweren is waar we op termijn met een ieder naartoe willen.  De bewoners activeren en uit hun (taal)isolement halen. Hen ervan bewust maken dat zij belangrijk voor elkaar zijn, dat zij actief kunnen participeren in onze samenleving.

Taal contact

Contact maken, focus op durven spreken en schrijven.

Hierbinnen staat naast de primaire taalontwikkeling het communiceren en het contact leggen centraal.
Binnen deze groep is bij aanvang het huidige taalniveau minder belangrijk. We gaan uit van een niveau A1. De lessen worden binnen dit domein thematisch opgebouwd en de instructies zijn in het Nederlands. En er wordt gebruik gemaakt van praktische (beeld)materialen.
Het plezier, het contact en het elkaar kunnen steunen staat naast de taalontwikkeling centraal.
Er wordt veel gebruikt gemaakt van volwassen spelletjes als “Wat ben ik”, of “Kwartet” of rollenspellen
De nadruk altijd ligt hierbij altijd op het uitnodigen, het proberen te spreken in het Nederlands.
Met de docenten in een wisselende rol van coach of deelnemer.
Veel deelnemers hebben reeds in het land van herkomst al een opleiding genoten, deze training kan gebruikt worden als een opstap naar een opvolgend taalaanbod. Voor hen is het leren schrijven en

Taal

Taal, focus op ontwikkeling van de Nederlandse taal

Binnen deze groep wordt er een groot gedeelte van de les en thuis, met en uit een boek gewerkt. Er is ook ruimte voor persoonlijke aandacht, zodat de theoretische kant van de taal op niveau ondersteunt kan worden. Het startniveau ligt bij A1 en A2.
Er wordt ook in deze training gebruik gemaakt van praktische voorbeelden zoals filmpjes en andere materialen. In deze groep worden de lessen ook thematisch aangeboden.
Gedurende de cursus wordt er frequent gepeild wat de extra behoefte van de van de mensen is.
We geven mensen wekelijks een praktische opdracht om gedurende de rest van de week te kijken waar en wanneer je ergens tegenaan kunt lopen op taalgebied. Dit wordt dan opgenomen in de daaropvolgende les.
Niet alleen theoretische verschillen, maar ook verschillen in ontwikkeling, opvattingen en cultuur komen aan de orde en worden positief geankerd en besproken. Voorbeeld: “ Wat een lekker weertje hè!” , dit is voor de een klaar en helder maar voor een ander niet te bevatten. Lekker wordt namelijk geassocieerd met proeven en eten.
De directe en laagdrempelige aanpak geeft innerlijke rust en geeft mensen ook de mogelijkheid te focussen op de eigen motivatie en drive. Het echt kwetsbaar op kunnen stellen en te kunnen vragen wat je nodig hebt is een verrijking voor de cursus en de cursist.  
Onze kern in het leren van elkaar zit in het vragen wat mensen echt bezighoudt en dat vertalen naar het Nederlands. Elkaar (h)erkennen.

3 - Maatwerk

Maatwerk voor, focus op de persoonlijke taalontwikkeling en het gebruik ervan in de praktijk
Op dit moment zijn we een derde aanbod aan het voorbereiden, dit is voor mensen die zich nog verder willen ontwikkelen.

De digitale lessen, computer- en internet training
Een intake voor een digitale training is een stuk eenvoudiger dan de intake voor een taaltraining. Tijdens het intakegesprek horen wij over het algemeen direct of iemand taalvaardig genoeg is om de instructies te begrijpen. De digitale lessen worden in het Nederlands gegeven.
Ook zijn de laptops die tijdens de training worden uitgeleend aan de cursisten ingesteld in het Nederlands. Als de taal niet beheerst wordt, is het onmogelijk om de les en de computer te kunnen volgen. De voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de computerles is dat je minimaal niveau A2 dient te beheersen.

Intake

De intake bestaat uit het maken van een online test tijdens de groepsintake (maximaal 4 personen)
Daarbij kijken we niet alleen naar het gewenste taalniveau maar ook naar hoe zij het hele opstartproces van de computer doorlopen. En we testen met enkele vragen of zij ons kunnen volgen in de begeleiding, zo kunnen wij zien of zij onze aanwijzingen kunnen opvolgen.
De mensen van Surinaamse en Antiliaanse afkomst hoefden de online test over het algemeen niet te doen, tenzij zij analfabeet waren. Dit lijkt misschien oneerlijk en discriminerend ten opzichte van andere bevolkingsgroepen, maar daar is een logische verklaring voor.
De mensen van Surinaamse, Antiliaanse en Molukse afkomst hebben een koloniaal verleden met Nederland. In die landen is het Nederlands vaak nog steeds de voertaal, dikwijls zelfs binnen scholing en wordt er binnen alle instellingen de Nederlandse taal als voertaal gehanteerd. Het is dan ook overbodig om deze mensen aan een Nederlandse taaltest te laten deelnemen.

De computerlessen zijn onderverdeeld in 3 groepen

De beginners groep.
De deelnemers hebben weinig tot geen ervaring met computergebruik.

De reguliere groep.
De deelnemers hebben een beetje ervaring met de computer en behoefte aan verdieping. Binnen deze groep wordt ruimte en de mogelijkheid gecreëerd om maatwerk te bieden. Bijvoorbeeld meer Word of juist Excel. De les wordt door 2 docenten en een vrijwilliger gegeven. Hierdoor is er altijd een docent vrij om even apart met een klein groepje aan de slag te gaan als dat nodig is

De senioren groep.
In deze groep van deelnemers is de leeftijd 55 jaar en ouder. Er wordt in deze groep rekening gehouden met het tempo van het aanbieden van de stof. Ook is herhaling een vast onderdeel. De deelnemers in deze groep wilden ervaring met de computer opdoen zonder druk te ervaren van cursisten die volgens deze groep te snel en te detaillistisch werken

Wilt u meer weten?

Op dit moment, waar angst en voorzichtigheid en de covid-19 richtlijnen grote impact hebben op het aanwezig kunnen zijn bij de lessen. Zijn wij druk bezig om de lessen en contactmomenten online thuis realiseren.

Heeft u belangstelling of wilt u ondersteunende vrijwilliger worden bij dit project neemt u dan contact opnemen met:

Alakondre                    020 3416363
Herby Goedhard          06-84540454

TOTAAL Coördinatoren: 
Herby Goedhard (uitvoering en planning)
BartJan Commissaris en Arno Brouwer (inhoudelijk)