Project DPDI

Gedeelde geschiedenis is Verbonden zijn
 

Inleiding

Amsterdam Zuidoost kenmerkt zich door een grote diversiteit aan inwoners, dit zowel qua leeftijd, afkomst, geschiedenis, sociaal milieu en economische situatie. Amsterdam Zuidoost is een voorbeeld voor velen in het kader van succesvolle integratie. DPDI is verbinden en het kiezen voor verbonden zijn zichtbaar maken. DPDI kenmerkt zich door het perspectief van de ander, met alle verschillen en overeenkomsten, (h)erkennen. Hiermee blij zijn en de schoonheid van het verbonden zijn verankeren in de huidige tijd.

We willen een tussenruimte creëren, waarin de tijd even wegvalt, waarin meer liefde is en waar we elkaar echt en oprecht kunnen en mogen ontmoeten en ontroeren.

Dit vanuit de gedachte IK ben OK, JIJ bent OK, WIJ zijn OK. Waarin zachtheid en oprechte interesse in de ander centraal staan. De verbonden Stad.

Samen één

We hebben gekozen naar een samenhang van activiteiten, die mensen, partijen en instanties binnen de wijk zichtbaar maken, stimuleren en verbinden. De activiteiten, zowel bij deelnemers als toeschouwers, maken een ieder meer bewust dat sociale cohesie een centrale plek inneemt.

Het zichtbaar maken van het perspectief van de ander, de gelijkwaardigheid en het respect voor de verschillen, zijn binnen dit project leidend.

Het ingesloten (verbonden) blijven, zit verankerd in ons allen en maakt een natuurlijke koppeling met blijdschap en verantwoordelijkheid nemen en voelen, resulterend in collectief welbevinden.

Participatie, integratie en leefbaarheid, alsmede het gezonde gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en het aangaan van “open”ontmoetingen, worden binnen DPDI actief bevorderd.

DPDI creëert en legt zichtbare, boeiende verbanden en contacten tussen jeugd, ouderen, organisaties, bedrijven en de initiatieven (bestaande en nieuwe) in de buurt. En met een focus op contact maken en in contact blijven.

Dit (pro)actief verbinden van de (f)actoren in de wijk levert een bijdrage aan de ouderparticipatie, buurtparticipatie en participatie in het algemeen.

DPDI belicht, verbindt en deelt geschiedenis en vormt de Verbonden Stad.

De Verbonden Stad

Om dit project te kunnen realiseren, hebben wij gekozen voor een alliantie van vijf maatschappelijk betrokken stichtingen, elk met hun eigen expertise in Amsterdam Zuidoost.

Elke stichting zal vanuit haar netwerk de doelgroepen bereiken en een breed draagvlak creëren. Bovendien kan op deze wijze een bredere integrale aanpak worden bestendigd.

Door deze integrale benadering worden en blijven bewoners (oud en jong), organisaties, instellingen, bedrijven en (f)actoren gezamenlijk eigenaar van de opbrengst (collectief eigenaarschap), zodat groei van de cohesie en het collectief welbevinden te verwachten is.

De activiteiten zijn erop gericht maken de verbindingen tussen de scholieren/studenten, bewoners (oud en jong), sportverenigingen, ouders, scholen en alle organisaties, instellingen en bedrijven die deelnemen zichtbaar.

Bestaande organisaties, initiatieven en actoren worden (h)erkend en geeft kans tot het versterken van het samenwerken. Waarbij we, door te doen, nieuwe impulsen geven aan ontmoetings-, bewustwordings- en stimuleringsactiviteiten binnen de wijk.

Resulterend in een blij en verbonden “IK MAG ER ZIJN” en het “SAMEN voor ELKAAR” gevoel.

DPDI (Digitaal Platform Diversiteit en Inclusie)

Als bindend element voor alle DPDI activiteiten, die zijn gericht op ont-moeting en op het opwekken van positieve wederzijdse interesse in elkaar, creëren we Open Ontmoetingsmomenten.
Dit doen we in deze Coronatijd op passende wijze, dus zowel digitaal als live.
Binnen DPDI zullen we steeds weer vernieuwende verbindende activiteiten gaan inzetten.
Denk onder andere aan een wandeling, een kookrubriek, een optreden, een interview. Alles vanuit de gemeenschap uit het stadsdeel vóór de gemeenschap in het stadsdeel.
Omdat de bewoners van dit stadsdeel zelf de hoofdpersonages zullen zijn, zullen ze zich, vanuit hun eigen nabijheid, meer gezien voelen.
Op een vast wekelijks moment komt er een vernieuwde DPDI-editie online.
Deze blijft eigendom van iedereen en is door iedereen vrij te zien.
Zo blijven de mooie gesprekken en ontmoetingen verbinden en duurzaam.

We zijn in april 2021 opgestart en werken 100% Coronaproof.

We maken gebruik van onze eerdere ervaringen. Eerder creëerden we van en voor kinderen tot en met 13 jaar al 21 edities van een interactief buurt/ school Journaal (Polsstok).

 

Doelstelling

Pro-actief mensen jong en oud, live en digitaal verbinden. Waarbij we ervoor zorgen dat telkens het eigen verhaal centraal blijft staan. De ontmoetingen en contactmomenten dragen bij aan het gevoel van verbondenheid en het ervaren van geluksmomenten bij zender en ontvanger.

 

DPDI (spreek vloeiend uit die-pie-die-aai)
is gestart met de onderstaande activiteiten

In de keuken met ………

Mensen kennis met elkaar en met elkaars eten laten maken, elkaars succesvolle keukengewoontes en gerechten proeven en delen.

In een keuken worden twee mensen uit verschillende culturen, achtergronden of uit een andere generatie bij elkaar gebracht. De keuken is de plek waar ze hun verhaal en beleving met elkaar delen.

Iedereen heeft herinnering aan de keuken en eten. De één moet er niets van hebben, de ander is er niet weg te slaan.

Werkwijze/Actieplan

Wij koppelen één jongere uit de buurt aan een oudere/senior uit de buurt. Een van de twee wordt gevraagd zijn of haar lievelingsgerecht klaar te maken. Iets waar hij of zij een verhaal of een beleving bij heeft. Bijvoorbeeld een gerecht uit de eigen cultuur of een basisgerecht waar deze persoon een eigen draai aan heeft gegeven.
Een gerecht als “Moksi Alesi” uit de Afro Surinaamse cultuur heeft een koloniale achtergrond. Weten jongeren dit eigenlijk wel? Hoe kijk jij nu naar dit overheerlijke gerecht? Tijdens dit kookproces helpt de een de ander en interviewt deze “de Bijlmeriaanse Chefkok” over het gerecht en diens achtergrond.
De verbinding is gericht op het elkaars beleving voelen en geschiedenis zien en de verbinding tussen generaties.
Na het klaarmaken van het gerecht, wordt er gezamenlijk van geproefd en gegeten. Een deel wordt ingepakt en geschonken aan kwetsbaren woonachtig in  Zuidoost.
Het gesprek en het koken worden vastgelegd op beeld. Gedurende de coronaperiode zal deze activiteit conform alle RIVM-richtlijnen plaatsvinden.

Bijlmer levenslied

De kracht van ‘samen kom je verder en is leuker’ wordt benadrukt.
De afgelopen twee jaar is er binnen Zuidoost rivaliteit ontstaan tussen groepen jongeren uit verschillende postcodegebieden in Zuidoost. De meest getalenteerde rappers uit de diverse gebieden weten deze rivaliteit nog eens voor het grote publiek hoorbaar te maken door hun rapteksten. Als je je oren sluit voor de grove teksten en beledigingen over en weer, maar puur technisch luistert naar hun creatieve manier van het spelen met woorden en de soms dubbele betekenis daarvan, kun je niet ontkennen dat er veel talent schuilt achter de woorden van deze jongens en meiden.
Zonder ook maar een woord over deze rivaliteit te noemen, willen we door middel van muziek en herinneringen één gezamenlijk Bijlmer Volkslied maken. Een happening waar een ieder zich goed bij voelt, waar een ieder positieve kracht uithaalt en waar een ieder herinneringen ophaalt, maar ook een mooi mooie toekomst in ziet. DPDI doet dit met ondersteuning van bekendere muzikanten, zangers/zangeressen, rappers en songwriters uit Zuidoost willen wij het “Bijlmer levendlied” maken. Een soort volkslied van Amsterdam zuidoost. Het Bijlmer levenslied wordt “een levend lied”.
Iets wat in beweging blijft, leeft en energie heeft, het groeit en veranderd met zijn tijd mee.
Als je het liefde geeft, zal het liefde teruggeven.
Het feit dat iedereen aan dit nummer kan en mag meeschrijven, maakt dat het verbindt. Het wordt een lied dat nooit af is. Er kan altijd wel een nieuw couplet of regel bij.
Een klein deel van de tekst wordt door de professionals geschreven. Dit wordt het refrein dat steeds terugkeert. De coupletten worden geschreven door de bewoners. Jongeren en ouderen uit de verschillende postcodegebieden. De gebieden waar zij allen zo trots op zijn.
In dit nummer staat 11-0… centraal. Het getal 11-0 is immers het deel dat alle postcodes in Zuidoost met elkaar verbindt. Het enige verschil is het cijfer aansluitend. Tijdens het schrijfproces willen wij van de schrijver horen wat hun zo trots maakt aan hun kleine stukje Bijlmer (hun wijk/postcode) en wat hun zo trots maakt over de hele Bijlmer. Dit willen wij steeds met een regel vertalen naar songtekst.

We willen een levend levenslied laten ontstaan waarin de creativiteit en de positieve beleving wordt gestimuleerd. We willen naast de verbinding ook het bewustzijn van en naar elkaar vergroten. Dit kunnen we onder andere meten door het aantal inzendingen en het aantal bezoekers van de kanalen waarop wij dit gaan verspreiden. Na elke activiteit evalueren wij met de deelnemers het proces en de opbrengst. Naast het (h)erkennen van de deelnemers, hopen we dat de kritische factoren helder worden, teneinde een nog groter welbevinden en bereidheid tot deelname te kunnen bereiken.

Wie ben jij? Dat weet ik toch!

We maken verbinding met bewoners uit het bejaardenhuis – zorgcentrum – of bij mensen die alleen thuis zitten.
We maken in overleg een foto van de ouderen. Deze laten we aan kinderen zien en vragen ze na te denken over deze mysterieuze meneer of mevrouw.
Wie is het? Hoe heet hij of zij? En wat heeft diegene meegemaakt? De kinderen maken zelf een verhaal. Dan gaan we met de kinderen naar deze persoon toe en gaan we vragen stellen. Klopt het wat ze dachten? We laten de oudere persoon vertellen. Dit alles filmen we.
Ontmoetingen faciliteren tussen jong en oud en meer te weten te komen over elkaar op een speelse manier is de basis. Zichtbaar maken van elkaar om begrip en verbondenheid te creëren.
Raadspel om vooroordelen bij jongeren weg te nemen, om onderlinge verbondenheid en betrokkenheid te versterken en om tegelijkertijd eenzaamheid bij ouderen te verdrijven.
Geschiedenis zichtbaar te krijgen en nieuwsgierigheid en verwondering te stimuleren.
Eenzaamheid is, verhevigd en zichtbaarder in deze Coronatijd, een groot aandachtspunt in onze samenleving. Er lijkt steeds minder tijd om elkaar echt te ontmoeten, om echt aandacht te hebben voor elkaar. “De mens was zo druk met zichzelf opnieuw uit te vinden, sneller, hoger en beter te worden, dat het zichzelf vergat.”, zullen ze later zeggen.
Vooroordelen zijn vaak aangeleerde oordelen, die zijn voorgezegd. We zien iemand en denken te weten wie degene is en hoe hij/zij/het zal zijn. We vellen een oordeel op basis van de buitenkant, op basis van wat je denkt te zien. Maar klopt dat eigenlijk wel? Met het spel Wie ben jij? Dat weet ik toch? gaan we de jeugd van Amsterdam Zuidoost op speelse wijze meer te weten laten komen over de ouderen. We willen spelmatige ontmoetingen faciliteren, digitaal en zodra het kan live, tussen jong en oud. Door vragen op te roepen en te stellen middels foto’s creëren we interesse in de levens van ouderen bij de jongere deelnemers en openen we het gesprek wanneer oud en jong elkaar echt ontmoet. Met het verhaal en de foto op zak gaan we naar de persoon uit de buurt toe.

Spannend!

Aanvullende informatie

Wie voeren het project actief uit?
Het project zal starten en worden uitgevoerd door een alliantie van een vijftal stichtingen, Stichting Maatschappelijk Makelaars.nl, Stichting Hart for Me, Stichting Ala Kondre, Stichting Buurtontwikkeling en Stichting Theater van de Heelheid. “Stichting Maatschappelijk Makelaars.nl ” zal fungeren als penvoerder. Alle stichtingen hebben geen winstoogmerk.
Daarnaast zullen alle netwerkpartners van deze stichtingen zich aansluiten bij het project. Er wordt door het inzetten van de netwerken direct contact gemaakt met de vertegenwoordigers van vele, vooral kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen.
Duur van het project is in ieder geval van maart tot en met november 2021. We zullen actief naar cofinanciering en mede-eigenaarschap op zoek gaan om de continuïteit voor het zichtbaar maken en ondersteunen van diversiteit en inclusie te verduurzamen.
De doelgroepen zullen in eerste instantie via de informele en formele netwerken direct aangesproken worden. De organisaties die mee hebben gedacht met het verzorgen van deze aanvraag hebben een breed netwerk dat binnen elke doelgroep van Zuidoost contacten en verbindingen heeft. Daarnaast zullen wij via de bekende sociaal media kanalen verdere bekendheid bewerkstelligen. Denk hierbij in ieder geval aan Facebook, Instagram, Snapchat, websites van alle partners en ondersteuners, Tik Tok, video boodschappen etc. etc.

De activiteiten worden 100% COVID-19 proof uitgevoerd

Wij zullen alle activiteiten starten vanuit de 100% coronaproof gedachte. Zodra er de mogelijkheid toe is willen wij de activiteiten aanpassen door de ontmoetingen te intensiveren. Maar alleen als dit kan volgens de dan geldende richtlijnen. Zie voor details de beschrijvingen bij de activiteiten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden wij in deze tijd een belangrijk en vanzelfsprekend gegeven. Wij hopen met dit initiatief alle deelnemers, toeschouwers, sympathisanten mede-eigenaar te maken van het concept. Het is een groeimodel waarin we een ieder de ruimte en tijd willen bieden zich zichtbaar te maken. Vanzelfsprekend binnen de kaders van de verbonden stad en de gezamenlijke geschiedenis.

Mireille Seedorf                     (Stichting Ala Kondre)
Lydia Seedorf                        (Stichting Buurttalentontwikkeling)
Thomas de Bres                    (Stichting Theater van de Heelheid)
Herby Goedhard                   (Stichting Hart For Me) – DPDI contactpersoon 1
BartJan Commissaris            (Stichting Maatschappelijk Makelaars.nl)  – DPDI contactpersoon 2

Herby Goedhard (Hart 4 Me)
HerbyGoedhard@hotmail.com
06 84540454


BartJan Commissaris (Maatschappelijk Makelaars.nl)
bjcommissaris@gmail.com
06 51380736