"Samen Slim bestaat,
zodat alle schakels binnen de wijk zichtbaar worden ondersteuning voor groei en het welbevinden,
zowel voor het individu als de wijk"

Maatschappelijk Makelaars, Amsterdam

Samen Slim

Samen slim is een project van Stichting Maatschappelijk Makelaars en heeft een eigen fysieke plek in de wijk. Het is een netwerk dat activiteiten organiseert en gefocust is op verbinding van jong en oud, scholen en buren, oftewel de community. Niemand hoeft en mag zich buitengesloten voelen. De benadering naar ouderen en kinderen blijft van essentieel belang om de gelijke kansen voor eenieder te kunnen stimuleren en realiseren.

Samen Slim is het netwerk in de buurt dat stimulerende, ondersteunende en participerende activiteiten op vraag aanbiedt. Samen Slim biedt een veilige omgeving waarin betrokkenen hun gevoel van eigenwaarde verder kunnen ontwikkelen en waarbij tot participatie en medezeggenschap wordt uitgenodigd.

Met elkaar blijven leren en ervaring opdoen is het doel. Dit om de kansengelijkheid en het welbevinden in de wijk te verwezenlijken. De wijk in zijn kracht zetten betekent inwoners hun kracht laten tonen. Zodat de ouderen, opvoeders en de kinderen verbonden blijven en de mindset hebben op gezamenlijke en individuele groei. Want kinderen in hun kracht betekent  positiviteit naar de toekomst. Dat is samen leren, betekenis geven en voelen, oftewel Samen Slim!

 

Schematisch overzicht project Samen Slim

Voor ouders, door ouders

Het aanbod van Samen Slim en de vraag aan Samen Slim realiseren we in samenspraak. Voor ouders door ouders. Op basis van een goede verhouding tussen vraag en aanbod, realiseren wij de activiteiten.
Uit ervaring weten we dat er aan activiteiten die kwetsbare groepen onderling of met minder kwetsbare groepen verbindt, ondersteunt en activeert, grote behoefte is.

De Samen Slim insteek het GROW-Model. Waarbij we de focus hebben op groei en verbinding.
Het (h)erkennen van elkaar.

Door ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en respect voor verschillen, werken aan welbevinden. Door middel van ontmoetingen start het gelijke kansen proces, de verbinding. Samen kijken naar wat er mogelijk is.

Activiteiten verduurzamen

De activiteiten van Samen Slim ondersteunen het zelfredzaam maken van gezinnen en geeft de nodige vitaliteit aan het vaak zo complexe leven. We focussen op het kind om zo de energie te creëren voor positieve veranderingen te bewerkstelligen. Bij alle activiteiten wordt een beroep gedaan op de medewerking van alle ouders en grootouders in de buurt.
De volwassenen doen ertoe, ze kunnen de kaders geven waarlangs het kind zich veilig en op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Het feit dat wij ouders stimuleren en zich ervan bewust maken dat zij belangrijk zijn in dit leer- en groeiproces, maakt dat zij groeien in hun zelfbewustzijn. Hierdoor maken (groot)ouders niet alleen een vangnet voor elkaar, maar worden zij zich ook bewust van de stimulerende rol naar de kinderen toe. De (Groot)ouders laten zich meer zien en worden meer gezien door de omgeving. Hierdoor kunnen en durven zij zich meer te laten zien en laten horen in een veilige omgeving. Een gezamenlijke weg die ervoor zorgt dat vereenzaming of uitsluiting tegen gegaan wordt.

Ontdekken en onder-steuning

Samen Slim is ook een platform waar men zichzelf leert laten zien en ontdekken. Waar men ondersteuning kan ontvangen in de vraagstukken van het leven.
Het aanbod aan activiteiten is gericht op gezinnen, alleenstaanden en actieve ouderen uit de wijk.
De Ontdek en Ondersteuningsactiviteiten worden ook wel de Huiskameractiviteiten genoemd.
Bij gezinnen is het bewust meebewegen en participeren van ouders van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor ontstaan er nieuwe leermomenten voor ouder en kind.
Samen Slim ondersteunt onder andere door het aanbieden van de juiste spel/ leer materialen, via de Samen Slim LEER-o-theek. Ouder(en) kunnen gratis gebruik maken van het aanbod aan spel- en leermateriaal. De spelen vergroten de cognitieve en sociale ontwikkeling van kind en volwassenen. Het stimuleert het samen zijn en het leerzaam spelen en zien van elkaar.
Een andere activiteit is de verteltassen van Samen Slim. Ook dit is een passend voorbeeld van het betekenisvol met en voor elkaar bezig zijn. Niet alleen voor de gezinnen maar ook bijvoorbeeld voor ouderen (opa’s en oma’s) en taalbehoeftigen (mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn).
Het educatief perspectief waar Samen Slim de mensen van bewust wil maken is dat LEZEN LEUK IS!  De focus is dat plezier hand in hand gaat met leren en lezen.

Samen Slim heeft een opendeur beleid, waar buurtbewoners de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen op het gebied van sociale netwerk verbreding (cultuurdagen), scholing (ToTaal/ huiswerkondersteuning) en ondersteuning ervaren (vroege en late vogels, ruilbeurzen etc), teneinde de grenzen te doorbreken en zichzelf te empoweren.

Gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling

Binnen Samen Slim is de focus altijd gericht op de bewustwording en de persoonlijke ontwikkeling. Elk individu is immers onderdeel van een gezin of familiesysteem. Variërend van ouders, kinderen en van een inwonende of in de buurt wonende ouderen en grootouders.  Bij persoonlijke ontwikkeling hoort wat ons betreft ook een gezonde leefstijl. Als ouderen gezond leven, denk aan gezond denken, gedragen en eten, zullen zij deze gezonde leefstijl automatisch doorgeven aan de kinderen. 

Samen Slim richt zich op het samen gezond in beweging komen, samen plezier hebben en samengroeien. Wij stimuleren dit in de hele wijk. Zodat het als het ware in het DNA van de wijk komt. Slim organiseert structurele beweegmomenten voor- en door bewoners uit de wijk. Samen Slim heeft samen met de gemeente enkele jongeren en ouderen opgeleid als kind- jeugdsportbegeleider. Deze worden ingezet als vrijwilliger bij activiteiten, bijvoorbeeld bootcamp en verschillende sportclinics.

Ouders, kinderen, ouderen en jongeren uit de wijk zijn welkom. Op deze manier versterken we de sociale cohesie in de buurt. Op dit moment met alle covid-19 maatregelen, hebben wij ons aanbod aangepast en gezocht naar wat wel mogelijk is.

Contact

Wilt u meer te weten komen of zich samen met Samen Slim inzetten voor de wijk, dat kan, neemt u dan even contact op met de coördinator van Samen Slim,

Coördinator   Cindy Oostburg,
Email              info@samenslim.net
Telefoon         06-44827961