Wie zijn wij

Maatschappelijk Makelaars.nl (MM) is een initiatief van Henk Peter Blok en BartJan Commissaris en kent als doel: het bevorderen van het welbevinden binnen de samenleving, de leefwereld.

Statuten
Maatschappelijk Makelaars verbindt, initieert, verspreidt en legt interventies in het sociaal domein (zorg, welzijn,  onderwijs, sport, buurt e.a.) vast.
Zij kent daarnaast als doel het stimuleren en (integraal) verbinden van partijen/ instanties en initiatieven  in het sociaal domein. De stichting acteert en opereert als makelaar tussen de diverse maatschappelijk partners. Zij biedt een platform voor het leggen van verbindingen binnen en met het sociaal domein. Zij ondersteunt initiatieven in die richting, en staat voor ervarings- en kennisdeling van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de bestuurders/ oprichters. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Visie

De visie van Maatschappelijk Makelaars.nl (MM) richt zich op het bevorderen en het stimuleren van de sociale cohesie, de participatie, de integratie, het verbonden blijven en de leefbaarheid.

MM-activiteiten hebben altijd tot doel om de samenleving integraal te verbinden en het collectief bewustzijn te doen toenemen. Door het stimuleren van het collectief eigenaarschap wordt de kansen-gelijkheid vergroot en heeft een de mogelijkheid ingesloten te blijven

Missie

Het integraal verbinden van onze samenleving. Dit door de leefwereld te empoweren en de systeemwereld te verbinden aan de leefwereld. Het collectief welbevinden van de leefwereld staat hierin centraal.
Het stimuleren of concreet begeleiden, organiseren, mede opzetten of faciliteren van projecten met deze doelstelling is het kerndoel van Stichting Maatschappelijk Makelaars.
Projecten die het creëren van ontmoetingen (contactmomenten) bevorderen, willen de Integrale verbanden tussen de verschillende doelgroepen versterken. 
Het (pro)actief verbinden van de factoren in de wijk, levert een bijdrage aan de Sport- en beweegparticipatie, Ouderparticipatie, Buurtparticipatie en participatie in het algemeen. Zij zijn van belang omdat zij het ingesloten blijven stimuleren en activeren.
Onderzoek wijst uit dat een integrale aanpak het sociaal welbevinden en de cohesie binnen de samenleving ondersteunt. Door de integrale benadering worden bewoners (oud en jong), organisaties, instellingen en bedrijven, collectief verantwoordelijk en mede-eigenaar van de cohesie en het sociaal welbevinden.
De stichting MM wil als makelaar functioneren bij het organiseren en realiseren van activiteiten binnen het sociaal domein.

Integrale Toekomst

MM streeft ernaar om het bewustwordingsproces te vergroten. Zij heeft de overtuiging dat we samen het verschil kunnen maken.
Door het welbevinden en het collectief verantwoordelijk zijn te stimuleren en er samen voor te zorgen dat eenieder verbonden en ingesloten blijft, ligt de focus op een wederkerige en gelijkwaardige integrale benadering. Er zijn vele startvoorbeelden te noemen, denk hierbij onder andere aan; Ouderenparticipatie, Buurtparticipatie, Sport – en beweegparticipatie, mooie startpunten. Toevoeging is dat we vanuit MM, initiatieven van good-practice willen verbinden teneinde het integraal denken en integraal handelen te stimuleren.
Naast het versterken van bestaande maatschappelijke initiatieven en organisaties, bevordert en ondersteunt MM de introductie van nieuwe ontmoetingen en bewustwording – en stimuleringsactiviteiten en zoekt zij actief naar innovatieve organisatiemodellen teneinde de systeemwereld integraal te verbinden met de leefwereld, zodat duurzaamheid, gezondheid en welbevinden binnen de samenleving kan groeien.