INGESLOTEN BLIJVEN

Ingesloten Blijven

In samenwerking met de Riki Stichting steunt dit MM-samenwerkingsproject de doelgroep gezinnen actief door ze te helpen om in de basisbehoefte te kunnen voorzien en alle financiële middelen te benutten teneinde ruimte te creëren om ingesloten te blijven. Het project stimuleert en ondersteunt de doelgroep om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare, publieke en private, regelingen om zodoende de ontwikkeling van het kind meer armslag en ruimte te geven. Het kind krijgt zodoende meer kansen om sociaal en maatschappelijk verbonden te blijven.

Daarnaast streven de uitvoerders van dit samenwerkingsproject ook naar eenvoudigere regelgeving en meer preventief beleid in de bestrijding van armoede.
Gezinnen die rondkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum hebben al genoeg zorgen. Alles wat daaromheen eenvoudiger gemaakt kan worden draagt direct bij aan het sociaal-welbevinden van het gezin.
RIB wil op een zo compleet mogelijke manier ondersteuning bieden aan de kwetsbare gezinnen.
Dit betreft ondersteuning in; het overzichtelijk maken en het inventariseren van de behoeftes, geven van advies, doorverwijzing naar de juiste instanties, toelichting geven op de voorwaarden, zo nodig ondersteuning bieden bij de aanvragen.
Alles met de focus op het in stand houden van de autonomie en elk kind kansen te geven op geluk en sociale insluiting. De zelfredzaamheid van het gezin stimuleren betekend oog hebben voor de verschillende perspectieven, de autonomie, wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Alleen dan kun je duurzaam spreken van verbonden blijven.

Autonomie

RIB is er ter ondersteuning (financieel, sociaal, educatief) van het gezin op een directe en een laagdrempelige manier. Dit doen wij ter bevordering van het kind, wij streven naar gelijke kansen voor ieder kind, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit stimuleren wij door te voorzien in de basisbehoeftes. Uitgangspunt blijft altijd dat de autonomie bij het gezin blijft. Subdoel is de zelfredzaamheid te vergroten. 
RIB gunt elk kind geluk en sociale insluiting. Zij richt zich vooralsnog op basisschoolleerlingen uit gezinnen die moeten rondkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen.
Vanuit de overheid en vele andere instanties zijn er regelingen die bijdragen aan armoedebestrijding, maar in de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid over processen en verantwoordelijkheden.
Gezinnen met kinderen die rondkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen, zijn vaak niet in staat om zaken zelf uit te zoeken, om over de schaamte die hun persoonlijke situatie met zich meebrengt nog maar te zwijgen. Voor deze gezinnen is het vaak onduidelijk wie, onder welke voorwaarden van welke regeling gebruik kan maken. RIB vindt, dat mensen die het financieel minder hebben, waar nodig ondersteund moeten kunnen worden zodat ze met de bestaande subsidies en fondsen zowel publiek als privaat, hun (financiële) bandbreedte (en direct aan gekoppelde sociaal welbevinden) kunnen vergroten.

Werkwijze RIB

We starten met een vrijwillig Intakegesprek. Tijdens dit gesprekkomen twaalf domeinen aan de orde. Er wordt met ouders gekeken op welke domeinen er ondersteuning geboden wordt door instanties/ fondsen en waar de meeste behoefte ligt.
De domeinen zijn; Eten & Drinken, Kleding, Leermiddelen, Sport, Cultuur, Vervoer, Medische behoefte, Verjaardag/Feestdagen, Schoolbijdrage, Ondersteuning ouder, Hygiëne, Overig.
Aansluitend worden alle aanvragen die ingediend kunnen worden afgestemd. Gezinnen die ondersteuning nodig hebben om de aanvragen bij de instanties/fondsen waar hulp van nodig is van de juiste informatie te voorzien, krijgen deze van RIB.
Er wordt periodiek contact met het gezin opgenomen om de processen te volgen en ondersteunen. Zo wordt er ook in de vervolgmomenten gekeken of er nog andere/ vernieuwde hulpvragen zijn.

Ouders met hulpvragen, weten dat er gekeken wordt naar wat zij wel kunnen en niet naar wat zij niet kunnen. Ouders worden geënthousiasmeerd en ingezet bij de vele ontwikkelingsactiviteiten van o.a. Samen Slim en andere buurt en schoolinitiatieven. Hierdoor ontstaat er een stimulerend gevoel van eigenwaarde en is er sprake van wederkerigheid. Het bevordert tevens de verbondenheid en verhoogt hun sociaal welbevinden. Ze voelen zich gezien en worden (h)erkent.
Enkele voorbeelden ter illustratie:
Pleinwacht op school in de pauzes, opvang van kinderen wiens ouders er niet kunnen zijn op een bepaald moment, helpen bij vakantie activiteiten, Voorlezen en speluitleg geven in de
Speel- en leer-o-theek, ondersteuning bij complexe gesprekken met een culturele component, ondersteuning bij ouder en themabijeenkomsten, klankbord bij vragen, organiseren van activiteiten voor kinderen, voor de wijk en voor senioren in de wijk, Etc. etc.

Contact

Wilt u meer te weten komen of zich voor RIB inzetten, dat kan neem dan contact op met de coördinator

Coördinator   Sida Nabibaks
Email              sida.samenslim@gmail.com
Telefoon         06-13042718