Over de Stichting

De stichting kent een Dagelijks Bestuur.
Het bestuur wordt door de projectcoördinatoren van de Maatschappelijk Makelaars projecten periodiek geïnformeerd. De projectcoördinator heeft een vast ondersteunings- en aanspreekpunt binnen het bestuur. De stichting kent meerdere projecten.
De projectcoördinator organiseert, coördineert en verantwoordt periodiek de operationele activiteiten. Het periodieke verslag vindt ten minste een maal per halfjaar plaats tijdens de evaluatiebijeenkomsten van het bestuur.

Financieel beheer

De activiteiten van de stichting zijn gericht op activiteiten en projecten die de missie en visie van de stichting ondersteunen. De financiering van deze programma’s en stichtingen komt voort uit/ vindt voornamelijk plaats door; donaties/ legaten, aanvragen van subsidies bij overheden of particuliere of private fondsen/ organisaties. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van andere financieringsvormen zoals crowdfunding.
De beheerskosten van de stichting zijn tot op heden zeer beperkt en worden gefinancierd uit fiscale voordelen die gepaard gaan met de activiteiten en rechtsvorm van de stichting, maar ook wordt waar mogelijk een component in project- en programmafinancieringen opgenomen voor beheerskosten.
De voorkeur bestaat voor projectfinanciering. Daardoor ontstaat flexibiliteit in de toekenning van gelden aan projecten en wordt de stichting slagvaardiger op het moment dat plannen moeten wijzigen zonder dat dat gepaard gaat met vertraging. De stichting acht daarbij open en transparante communicatie met geldverstrekkers essentieel.

Elk MM-project krijgt vooraf een accordering en een eigen budgettoekenning. De uitgaven mogen het door het bestuur van MM vastgestelde projectbudget nimmer overstijgen.
De start en duur van een project wordt periodiek (tenminste jaarlijks) bekeken en vastgesteld door het bestuur. Bij een aanvraag van een project staat de projectomschrijving en het van tevoren bepaalde doel, het proces, het resultaat en de financiële mogelijkheden centraal.

De inkomsten van de stichting komen voor uit:
Particuliere en Private fondsen.
Publieke fondsen (Gemeente en landelijke overheid).
Donaties/ legaten

Governance

Gezien de ambities die de stichting heeft en die hiervoor uiteen gezet zijn, past het de stichting ook om te zorgen voor ‘goed bestuur’. Immers, zij dicht zichzelf een maatschappelijke rol toe en gebruikt daarvoor middelen die ter beschikking worden gesteld door derden onder voorwaarde van het invullen van deze rol. Het feit dat de stichting juridisch vooralsnog alleen bestaat uit het bestuur ontslaat haar niet van deze plicht tot ‘goed bestuur’.

 

 

Doelen

Het beleid van MM is gericht op het realiseren van de doelstellingen, de doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van de participatieverbetering: dit door het verbinden van de partijen en organisaties binnen het sociaal domein. De stichting fungeert als makelaar tussen de partijen en netwerken, en neemt initiatief tot projecten om de doelstellingen te realiseren.
Daarnaast wil de stichting best-practices delen van initiatieven/ projecten in het sociaal domein, zowel lokaal, nationaal als en internationaal, met de focus op Nederland.
Naast het inlenen van tijdelijke (gedetacheerde) professionele krachten op projectbasis werkt de stichting met vrijwilligers uit de buurt en uit de doelgroepen. Hierbij is de focus op een gedegen: instroom, doorstroom en uitstroom. De stichting hanteert de wettelijke regelgeving t.a.v. vergoeding aan vrijwilligers. Inzet is dat de ingeleende professionele projectbegeleider(s) de vrijwilligers begeleiden en ondersteuning in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.
Stichting Maatschappelijk Makelaars wil zich op een positieve wijze presenteren en profileren. Dit via haar eigen media (Website, Social Media), maar ook n.a.v. de voortgang van de eigen projecten en het delen van “good practices”.
De projecten worden geclusterd weergegeven op de website: maatschappelijkmakelaars.nl, de individuele projecten kunnen worden weergegeven op een eigen site.